Filmo
ZHENG Junli

Références dans les revues
 

1 - Larmes du Yangzi (Les) Yijiang chunshui xiang dongliu / Fleuve du printemps court vers l'est (Le) (1947) de CAI Chusheng , ZHENG Junli

2 - Corbeaux et moineaux Wuya yu maque (1949) de ZHENG Junli

3 - Nie er (1959) de ZHENG Junli

4 - Guerre de l'opium (La) Lin zexu (1959) de ZHENG Junli

5 - Arbre mort reprend la vie (L') Kumu feng chun (1961) de ZHENG Junli